JVC Digital-S

JVC Digital-S ­

A biztos nyerő

Biztos nyerő, de nem a győztes. Jelenleg 22 féle formátumot használunk videojelek rögzítésére. Ennek pont a fele,11 digitális formában rögzíti a jeleket. Naivitás lenne azt hinni, hogy eló'bb-utóbb lesz egyetlen egy győztes és a többi megszűnik. Reálisan inkább azt kell mérlegelni, hogy melyek azok a digitális formátumok (legalább 4-5-6 féle), melyek megtalálták a maguk alkalmazási területét és széles körben elterjednek. Ilyen szempontból biztos nyerő a JVC cég által kifejlesztett DIGITAL-S formátum.

Vegyük sorra azokat az ismérveket ame­lyek az előbbi állítást igazolják.

ˇ A DIGITAL-S formátum maradéktalanul kielégíti a CCIR-601 broadcast szabványt, tehát a legigényesebb felhasználókat is ki­szolgálja. A videojel digitális jelfeldolgozás,a teljes értékű, kompromisszum nélkül valö­sul meg.

ˇ Jól bevált hagyományokra épül. A JVC által gyártott S-VHS gépek mechanikája, vezérlése és jelfeldolgozása közismerten magas színvonalú és megbízható. Az ela­dott VHS és S-VHS kazetták száma világ­szerte a legmagasabb valamennyi más for­mátumhoz viszonyítva. Más formátumok is igazolják, hogy a 1/2 inch szalagszélesség nyújtja az optimumot (BETACAM, DIGIT BETACAM, BETACAM SX, D-3, D-5).

ˇ Olyan szolgáltatásokat kínál alapáron, melyek kategóriájában extrának számíta­nak, vagy csak magasabb kategóriájú gé­peknél fordulnak elő. Ilyen például a lassí­tott lejátszás, mely valamennyi DIGITAL-S gép alaptulajdonsága. Másik különleges szolgáltatás a "PreRead". Ez azt jelenti, hogy az írófejeket olvasófejek előzik meg. Ezzel lehetővé válik a lejátszott videojel

késleltetett visszaírása ugyanarra a szalag­ra egyetlen menetben. Így lehetséges pél­dául feliratozni egy anyagot, digitális effek­teket több síkban egymás után rögzíteni, a felvételt korrigálni (pl: színkorrekció) egyet­len videomagnóval, vagy 3 gépes editálást végrehajtani 2 géppel.

ˇ A DIGITAL-S gépek jellemzője a flexibi­litás és kompatibilitás. Valamennyi ismert video jelforma bemeneti és kimeneti csatla­kozója megtalálható a gépeken, így tetsző­leges analóg vagy digitális stúdió-környe­zetben könnyedén rendszerbe integrálha­tóak. Ezzel fokozatos átmenetet biztosíta­nak a tegnap analóg világából a holnap vi­deo stúdiójába.

 A használatos analóg for­mátumokkal (S-VHS, BETACAM, Hi-8) tet­szőlegesen keverve építhetők vegyes edi­táló rendszerek. Kitűnően együttműködnek a különböző non-lineáris editorokkal. Léte­zik S-VHS kazettákat is lejátszó DIGITAL-S gép (BR-D51 E). A dockrecorder régebbi JVC és más gyártók kameráira is illeszthe­tő. A legjobb eredményre természetesen csak a legújabb digitális jelfeldolgozású ka­merával egybeépítve számíthatunk (KY­D29). A DIGITAL-S gépek valamennyi, más formátumokhoz tervezett szerkesztés­vezérlővel, valamint analóg ás digitális ke­verőkkel és effekt generátorokkal rendszer­be építhetőek.

ˇ Végül, de nem utolsó sorban a DIGI­TAL-S formátum rendelkezik mindazon elő­nyökkel, amelyet a digitális jelfeldolgozást jelent az analóggal szemben. A szalagos jelrögzítés legfőbb gyengéjét teljesen kikü­szöböli. Nevezetesen a szalaghibákból adódó "drop-out" (jelkimaradás) a rendkívül hatékony hibajavító rendszerek révén telje­sen megszüntethető. Számtalan átírás, másolás lehetséges a legkisebb minőség­romlás nélkül.

A briliáns képminőséghez természetesen CD minőségű hang társul.

A DIGITAL-S formátum jele frame, pontosan vágható, "blue-boksz" technikánál és felira­tozásnál a legkifogástalanabb minőséget nyújtja, ami több más digitális formátumra nem jellemző.

MWS-1000 Non-Linear munkaállomás

ˇ Megemlítendő még a DIGITAL-S rend­szerre jellemző néhány további jó tulajdon­ság. A méltányosan alacsony beruházási költségekhez figyelemreméltóan alacsony üzemeletetési költség járul. A minőség és szolgáltatás/költség hányados kiemelkedő­en jó. A gépek kezelhetősége egyszerű és felhasználóbarát. A könnyű szervizelhető­séget önellenőrző program, modemtámo­gatás és PC-s diagnosztikai program is se­gíti.

A DIGITAL-S géppark jelenleg is széles választéka folyamatosan újabb elemekkel bővül. A 2 felvevő (BR-D81 E, BR-D8OE), 2 lejátszó (BR-D51 E, BR-D5OE), és 1 dock­rekorder (BR-D4OE), mellé újabb 1-1 felvevő és lejátszó (BR-D750E, BR­D350E), valamínt egy kamerával egybeépí­tett camcorder (DY-700), sorakozott föl

. A kínálatot egy DIGITAL-S formátumhoz iga­zodó non-lineáris editor (MW-510000E) te­szi teljessé 4-szeres átírási sebességet, hibrid és on-line editálást valamint valós idejű 2-3D-s effekteket kínálva.

A DIGITAL-S formátum életképességét az eddig elmondottakon túl legjobban az eladott gépek nagy darabszámra igazolja. Igényesebb kis stúdiók, kábel TV-k, nagy broadcast stúdiók egyaránt szívesen vásá­rolják. Olcsóságával az UVW sorozatú BE­TACAM gépeknek is versenytársa, de kitű­nő kép és hangminősége miatt a Pro (PVW) és broadcast (BVW) BETACAM gé­pek nagy riválisa is. Egyaránt használják hír- és műsorgyártásra, terepen és stúdiók­ban, felvételi és utómunkára valamint adás lebonyolításra. Nagyon közkedvelt archivá­lásra, valamint VHS, S-VHS másoló stúdiók lejátszójaként. Kiemelkedő tulajdonságai miatt a filmgyártás perifériáján is megjelent bonyolult elektronikus trükkök gyártásának eszközeként. (x)

Gyengő István

46 SKY-M 1997/06