Minek is nevezzük?

A JVC koncepció

A digitális fejlesztések terén a "nagyoknak" kialakult a saját útja. Ezekre a saját utakra jel­lemző, hogy erősen hagyomá­nyokra épül, vagyis egy sikeres, bevált formátumra, annak to­vábbfejlesztése vagy más szóval digitális továbbéltetése. Ez vo­natkozik a VHS szabvány me­galkotójára, a JVC-re is, amely most is ott van az élvonalban, és rendszeresen előrukkol saját fejlesztésű megoldásaivaL

minekisnevezzük002.jpgMinek is nevezzük a JVC-t?

Professzionális és broadcast be­rendezései mindig is a videós pi­ac egyik jelentős termékkörét al­kották. Mint kameragyártó mél­tán elismert. Mint képmagnó­gyártó ott van a kezdetektől fog­va, gondoljunk csak a sikeres U­matic szériára, amely az elnyű­hetetlen hírében állt. Ezt követte a VHS és SVHS sorozata, me­lyeket a mai napig is sokan hasz­nálnak a professzionális videó­zásban. A cég alaposan kivette a részét a mini DV formátum ki­fejlesztéséből, és megtartva a rendszer nyitottságát, saját útján fejleszti tovább a professzionális DV berendezéseit. A broadcast kategóriában a Digital-S vagy ma már hivatalos formátumne­vén a D-9, a digitális Betacam minőségét produkálja. Mint vi­deómixer-gyártót is meg kell említenünk ezt a hárombetűs cé­get. A híres KM-3000 kompo­nens videómixer a használt be­rendezések piacának ma is egy keresett modellje, a KM-5000 digitális mixer az analóg-digitá­lis átmenet egyik legrugalma­sabban használható rendszerele­me. De említhetnénk még a JVC monitorait és videóprojektorait is. Egyszóval a JVC egy olyan cég, amelynek jelenléte megha­tározó volt, van és lesz a pro­fesszionális videó piacán.

A digitális forradalom értelmezése JVC módon

A JVC kezdetektől fogva a sa­ját útját járta a digitális fejlesztés­ben. Felismerte már az elején, hogy 25 vagy 18 Mb/s formátu­mok nagyon fontos piaci szeg­menst fednek le, de TV társasá­gok, amelyek teljes CCIR 601 di­gitális rendszertechnikát építenek ki, magasabb szintű megoldást keresnek. A tévés produkciók igényeinek jobb minőségre van szükségük, különösen a kündulá­si anyag tekintetében. A JVC en­nek alapján az 50 Mb/s rendszer mellett tette le a voksát, és megal­kotta a D-9 1/2 collos 4:2:2jelfel­dolgozású, 3,3:1 tömörítésű rend­szerét. Amint azt az SMPTE és az EBU megfelelő munkabizottsá­gai, valamint a gyakorlat is bizo­nyította a digitális televíziózás ( DTV) korszerű minőségi követel­ményeinek elsődlegesen felvételi és utómunka szinten egyaránt az 50 Mb/s, lágy tömörítési algorit­must használó, 4:2:2 jelfeldolgo­zású rendszerek felelnek meg. Különösen igaz ez az Egyesült Államokban, ahol a digitális mű­sorszórás a HDTV sugárzást is le­hetővé teszi, és sok esetben van szükség a hagyományos televízi­ós jelek HDT'V szintre való fel­konvertálására. Ebben az esetben a megfelelő minőségű künduló anyag elengedhetetlen követel­mény. A JVC ezt a stratégiát ko­vetve, a D-9 termékskálájával biztosítja a TV társaságoknak a HDTV felé vezető utat. Megadva a lehetőséget a helyi televíziók­nak, hogy érdekesebb anyagaikat elérhetővé tegyék a HDTV sugár­zás számára.

     A 2000. évi NAB kiállítás JVC standját is ennek a koncepciónak a jegyében alakította ki. A D-9 termékskála egy új kamkorderrel bővült. Az ismert és sikeres DY­90 kamkorder olcsóbbított válto­zata a DY-70 a maga 12 000 dol­láros árával (objektív nélkül) méltán számíthat a népszerűségre a helyi televíziók körében. Ez a 3x 1/2 colos teljesen digitális kamkorder az olcsóbbítás ellen­ére minőségben és érzékenység­ben hozza a nagyobbik társ para­métereit, ezáltal jelenleg a leg­gazdaságosabb digitális kamkor­der ebben kategóriában. A szer­kesztő D-9 képmagnók termék­skálája is bővült két új modellel. A BR-D860 editáló képmagnó rendelkezik a hasznos Pre-read funkcióval, és ezt egészíti ki a BR-D560 stúdiólejátszó. Az egy­re erősödő filmes igények kielé­gítésére a JVC bemutatta a D-9 alapú progresszív, 24 képkockás felvevő / lejátszó képmagnóját. A HDTV sok új lehetőséget tarto­gat, ezért a JVC is elindította a D­9 100 Mb/s változatának fejlesz­tését és a NAB-on három új, pro­totípusmodellt is bemutattak. Ez a rendszer alkalmas átkapcsolással a 16:9 képarányú, 720 soros prog­resszív letapogatású és az 1080 soros, váltottsoros letapogatású HDTV rendszerű jelek felvételé­re és lejátszására. A D-9 HD for­mátum 8 digitális hangsáv rögzí­tésére alkalmas, amely elenged­hetetlen a Dolby AC-3 surround hang master felvételéhez, és a kü­lönböző nyelvi verziók elkészíté­séhez. A fejlesztés egy másik irá­nya a 720 soros, 24 képkockás, progresszív letapogatású digitális felvételi rendszer, amely a filmes produkciók számára lehet ideális eszköz.

médiatechnika 20                                                                                                                                                                      Imre Gábor