Szakmai körökben sokat beszélnek

szakmaikorokben002.gif (42847 bytes)Szakmai körökben sokat beszélnek mostanában a JVC Digital-S nevet viselő digitális rögzítési formátumáról. A dolog nem új; lapunk ol­vasói már röviddel megjelenése után, az 1995-ös év végén hírt kaphattak róla a VIDEOpraktika 1995/2. számában. Akkor a digitális világ még sokkal hátrébb tartott... Azóta, vagy vele egyidőben jött a Betacam SX, a DVCAM, a DVCPRO - de a JVC nem adta fel. Alighanem jól tette, hiszen egyre gyakrabban találkozhatunk a Digital-S-sel a televíziós forgatásokon vagy az utómunkálati stúdiókban.

Az alapötlet az lehetett, hogy mondjuk egy félcolos - megfelelő minőségű - szalagot tartalmazó (S)VHS méretű kazettára digi­tálisan is lehet rögzíteni a videojelet, a legmagasabb minőségi kö­vetelményeket is kielégítő minőségben. A rendszert úgy találták ki, hogy minden további javítgatás, változtatgatás nélkül, igen csekély kompromisszummal nyújtsa a kiváló képminőséget. A 4:2:2 rend­szeru mintavétel és az 50 MB/s átviteli sebesség mindezt biztosítot­ta. Az ár egy csekély, 3,3:1 arányú tömörítés. Az olcsó hordozó és az alacsony karbantartási, üzemeltetési költségek, a megbízható­ság és a robusztus kivitel nagyon vonzóvá teszik a Digital-S rend szert.

A Digítal-S egyaránt alkalmas mind a 4:3, mind a 16:9 formátu­mú képek felvételére, sőt tervezői szerint a HDTV rögzítőkben is megállja a helyét. A rendszert D-9 néven az SMPTE is elfogadta. Két további ajánlása lehetővé teszi a D-9 jelek dekompresszió nél­küli közvetlen átírását SDTI (soros di~itális), PCM hang, illetve egyéb adatok (auxiliary data) esetében. Igy a szerverek, a non-line­áris editorok a képmagnók stb. között közvetlen adattorgalom le­hetséges D-9 formátumban.

A Digital-S az analógról a digitális technikára való áttérés egyik legcélirányosabb útjának tűnik. Annál is inkább, mert a 4:2:2 min­tavétel és az 50 MB/s átviteli sebesség nemcsak a mostani rend­szerben jelent nagyon jó képminőséget, hanem a tervezett fejlesz­téseknek is tág teret hagy. Erre még a későbbiekben visszatérünk.

A Digital-S rendszer jó minőségének alapja nemcsak a gondo­san tervezett átviteli rendszer, hanem a kifinomult áramköri, illetve készülék-konstrukció. A Digital-S fejdobja például három részből áll: egy alsó és egy felső álló rész között található a fejeket tartal­

mazó forgó tárcsa. A forgó rész nagyon vékony, a szalag mozgá­sa nagyon pontos, biztonságos és stabil. Ez a megoldás ebből ki­folyólag nagymértékű track-linearitást eredményez. Nemcsak drop-outok esetén, hanem még eltömődött fejjel ís lehetséges a le­játszás, ami a nagyon gondos hibajavító, illetve diagnosztikai áramköröknek köszönhető. Nézzük röviden, hogyan ölt testet mindez a JVC készülékeiben.

Készülékválaszték

Pillanatnyilag három felvevő egységet kínál a JVC a piacon. Mind­egyik maximum kétórás felvételt tesz lehetővé (á DS-124 típusú szalaggal). A videojel kvantálása 8 bites, a hangjelek 16 bites kvan­tálással, 48 kHz-es mintavétellel jelennek meg. A fejdob fordulat­száma 4500/min.

szakmaikorokben004.jpg (15234 bytes)A DY9O, ENG célokra tervezett kamkorder 3 db 2/3 colos, IT rendszerű CCD-t tartalmaz, melyek segítségével 0,75 lux minimá­lis megvilágítás mellett is képes dolgozni; a tipikus érzékenység F11 nyílás 2000 lux mellett (1. kép). A készülék teljes tömege a szokásos felszereltség mellett (forgatásra készen) 6,9 kg. A DY9O kamkorder négy hangcsatorna felvételére képes (pl. sztereó erede­ti hangfelvétel plusz két utóhangosított csatorna).

szakmaikorokben008.jpg (21573 bytes)

 

 

 

A
DY700 jelű Digital-S kamkorder némileg egyszerűbb, ennél­fogva olcsóbb, mint a DY9O. A megengedhető legkisebb megvilá­gítás 1 ,5 lux érték körül van; az érzékenység 2000 lux megvilágítás mellett F8 (2. kép.) Három db 1 /2 colos IT CCD-vel dolgozik. Kiala­kításban, ergonómiában - ahogy ezt a kép is sejteti - megfelel a szokásos profi kamkorderekkel szemben támasztott követelmé­nyeknek.

A BR-D40 típus egy dokkol­ható Digital-S rögzítő egység, amely egy KY D29 típusú JVC kamerával együtt képez egé­szet; így a meglevő kamera fel­használásával tudunk digitális kamkorderhez jutni (3. kép). A BR-D40 illeszkedik számos Ikegami, Hitachi és Sony kame­rához is. Ezek között van 16:9­es típus is, de bizonyos típusok­nál adapterre van szükség. A KY D29 kamera 0,35 lux mellett már dolgozni tud. A BR-D40 ter­mészetesen képes egy adap­terrel önálló felvevőként is dol­gozrni. Bár a digitális felvételek valóban kiválóak, a digitális formátu­mok igazi erényei a stúdióban, az utómunkálatok során bonta­koznak ki. Így van ez a Digital-S esetében is. A felvételek ismételt átírás (trükközés stb.) után sem mutatnak észrevehető romlást. A

JVC négy asztali (stúdió-) fel­vevő (szerkesztő) és három le­játszó Digital-S gépet kínál. A BR-D92 rekorder és a BR-D52 lejátszó négy hangcsatornás gépek; természetesen jog/shuttle gomb található raj­tuk. Mindkét irányban 1/3 se­bességig lehet lassítani velük ­nemcsak a képet, hanem a hangot is. Beépített TBC-vel rendelkeznek; a TBC vezérlő funkciói is elérhetők ezeken a gépeken. A hang lejátszási szintje szabályozható. SDI in­terfész van hozzájuk. Nemcsak digitális, hanem analóg kom­pozit és komponens (Y/C) ki­menet is található rajtuk.

A digitális technikában jól al­kalmazható az ún. pre-read eljárás, amelynek a lényege az, hogy a fejdobban a lejátszó fejek kiolvassák a szalagról a jelet, amelyet feldolgoznak (trükköznek stb.), és a fejdobban a leját­szófej után következő felvevő fej egyből viszsza is írja a szalag­ra a jelet az előzőleg lejátszott jel helyére. Így egy bejátszó gé­pet meg lehet takarítani és pl. A/B-roll felvétel készíthető csupán egy bejátszó és egy pre-read funkcióval felszerelt gép segítsé­gével. A BR-D92, valamint a BR-D85 editáló gépek képesek a ko­rábban csak különlegesnek számító stúdiógépeken található pre-read üzemre.

A Digital-S gépek segítségével négy tömörítetlen hangcsatornát kezelhetünk. Mindegyik 16 bites, 48 kHz mintavételi frekvenciával dolgozik, és egyenként editálhatók.

Mivel az összes Digital-S bemenet és kimenet szabványos, a közvetlen csatlakoztatás más digitális készülékekhez nem okoz gondot. Az SDI (Serial Digital Interface) ma már minden digitá­lis stúdiógépen megtalálható, így a Digital-S gépek minden to­vábbi nélkül beilleszthetők a stúdió-környezetbe. Mivel az ana­lóg ki-bemenetek is rajta vannak, a meglevő analóg gépeket to­vábbra is használni lehet a Digital-S gépekkel együtt (lásd a címképet).

A BR-D92, valamint a BR-D52 csúcsmodellek mellett a JVC gon­dol azokra is, akik szerényebb költségvetéssel gazdálkodnak. A BR-D80 típusú editáló gép csaknem mindenben azonos a BR-D92­vel, csak hiányzik belőle a pre-read funkció. A lejátszók között a BR-D51 néven találjuk meg a párját. Van egy harmadik vonal is, amelyet a BR-D750 editáló, valamint a BR-D350 bejátszó típusok képviselnek.

Pillantás a jövőbe

Ami a jövőt illeti: a Digital-S messzire tekint előre. A JVC tervezői tu­datában vannak a mostani 625-soros tv-rendszer korlátainak. A táv­lati fejlesztés nemcsak az 1080 váltottsoros HDTV hanem a multi­scan rendszerek felé is előre tekint. Mivel a 4:2:2 mintavétel jól kon­vertálható a 4:2:0 rendszerhez is, amit az MPEG-2 tömörítésű DTV rendszerekben használnak, a Digital-S kilátá'sai igen jók. Már ma meg lehet alapozni a 16:9 formátumú digitális felvételek készítésé­vel egy olyan archívumot, amiből hosszú évtizedeken át lehet majd gazdálkodni - ezt a már bemutatott BR-D40 dokkolható felvevő minden további nélkül lehetővé teszi olyan kamerákkal együttmű­ködve, amelyek átkapcsolhatók a 4:3 és a 16:9 formátum között. szakmaikorokben010.jpg (17766 bytes) (Ilyen pl. a JVC KY D29W típus, I. 4. kép.)

szakmaikorokben012.jpg (16328 bytes)A KY D29W kamera 16:9-es jelét bármelyik Digital-S video­magnóval fel lehet venni, és egy Scan Corverteren keresztül egy HDTV megjelenítőre kiadni (5. kép). Progresszív (nem vál­tottsoros) letapogatású kamera használatakor pedig a Digital-S videomagnó után egy I/P (váltottsoros/progresszív) interfészt be­iktatva egy multiscan megjelenítőre csatlakozhatunk. Mindez te­hát még a mostani 50 Mb/s-os rendszer keretei között meg­tehető.

szakmaikorokben014.jpg (14493 bytes)A jelenlegi Digital-S rendszer 50 Mb/s átviteli sebességét azon­ban a jövőben meg lehet duplázni. A JVC fejlesztői már a 100 Mb/s átviteli sebességű rendszereken dolgoznak (Digital-S 100HD), ami magába foglal pl. egy átkapcsolható 720 soros pro­gresszív/1080 váltottsoros HDTV rekordert a valódi digitális HDTV rögzítéshez (6. kép), amely így képes rögzíteni a 720P ill. 10801 HDTV kamerák jelét. A 100 Mb/s-os HDTV rekorder természete­sen képes lesz a progresszív letapogatású, nem HDTV kamera jelének feldolgozására és egy multiscan monitoron való megje­lenítésére is (I. a 6. képet). A JVC tehát az új eszközök megalko­tásakor is szem előtt tartja a lefelé való kompatibilitás alapköve­telményét.

Cikkünk végére kívánkozik, hogy a legújabb értesüléseink szerint a Digital-S rendszert, illetve a Digital-S kazettákat a Magyar Televízió és a Duna Televízió is hivatalosan elismerte, illetve elfogadja broadcast formátumként. Ennek gyakorlati követ­kezménye, hogy a műsorkészítők által Digital-S kazettán leadott anyagokat elfogadják.

Video praktika 1998/10                                   M.I.